11-Chloro-2,3-dihydro-2-methyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrol-1-one
 
 
trans-(+/-)-11-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrol-1-one
 
 
3-bromo-4-(2-methylpropoxy)benzonitrile
 
 
Ethyl 2-(3-bromo-4-isobutoxyphenyl)- 4-methyl-5-thiazolecarboxylate
 
 
1-(Hydroxymethyl) cyclopropaneacetonitrile
 
 
Methyl [E]-2-[3-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-oxopropyl]benzoate
 
 
2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride
 
 
[1-(2,3-dihydroxypropoxy-hydroxyphosphoryl)oxy-3-tetradecanoyloxypropan-2-yl]tetradecanoate